La finalitat d’aquesta subvenció és oferir mesures de suport a la generació d’ocupació estable, a la inserció sociolaboral i a la creació i consolidació d’iniciatives socioeconòmiques en el marc de l’emprenedoria social, solidària i cooperativa, en la qual l’activitat econòmica prima la satisfacció de necessitats humanes per sobre del lucre, és gestionada de forma democràtica, i està compromesa amb l’entorn social i mediambiental.

• Objecte i àmbit de la convocatòria
Aquestes ajudes dirigides a la concessió de subvencions per al pagament de les despeses generades per la implementació de nous projectes locals d’emprenedoria social, solidària i cooperativa durant l’any 2018, sempre que el projecte empresarial que es vulgui dur a terme compleixi els requisits establerts en aquestes bases.

• Quantia i pressupost de la convocatòria
L’ import màxim destinat a l’atorgament de les subvencions definides en aquestes bases és de 12.000€ . L’ import de la subvenció a concedir serà el resultat de repartir proporcionalment el crèdit existent entre els projectes presentats en funció de la puntuació obtinguda, amb un límit de 4.000€ per projecte, i un màxim del 75% del cost total del projecte.

• Requisits
– Les persones beneficiàries podran ser cooperatives, fundacions, associacions, societats laborals, micro i petites empreses i emprenedors/res individuals.
– Poden ser beneficiaris de les subvencions les persones físiques i jurídiques que presentin projectes d’economia social i/o cooperativa adreçats a la creació i consolidació d’empreses, que impulsin l’ocupació de qualitat al municipi.
– Els requisits exigibles a les persones físiques i jurídiques beneficiàries i que s’han d’acreditar degudament són els següents:
Que s’instal•lin a Viladecans una vegada constituïdes com a empresa o que tinguin seu social a Viladecans en el cas d’empreses ja creades.
Que es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i d’altra tipus amb l’Ajuntament de Viladecans i resta d’administracions.
Els projectes hauran de venir aprovats per l’acompanyament del Servei d’Emprenedoria de l’Ajuntament de Viladecans.

• Termini, període subvencionable i lloc de presentació de sol•licituds:
El termini finalitzarà el 31 de desembre de 2018. Els període subvencionable serà per a projectes realitzats entre l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2018. Les sol•licituds es presentaran a les oficines de Viladecans Atenció a les Empreses (VAE), situada al centre Can Calderon.
Al document podreu llegir també els criteris d’atorgació de la subvenció i d’altres apartats relacionats amb aquesta subvenció.